Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
9 oktober 2012 under Noterat | kommentera

EU-kommissionen lanserar strategi för kulturnäringarna

red red

EU har lanserat en strategi för tillväxt inom KKN-sektorn. Strategin inleder med att notera att mellan 2008 och 2011 var de kulturella och kreativa näringarna starkare än ekonomin som helhet inom EU. Syftet med strategin är dels att stärka sektorns konkurrenskraft och möjligheter för export och dels att ta vara på de “spill over”-effekter som kultursektorn bidrar med inom exempelvis IKT och innovation. Strategin rekommenderar åtgärder för aktörer på den lokala, regionala, nationella och EU-nivån och ökade samarbeten mellan olika politikområden. EU-kommissionen släppte också samtidigt en policyhandbok för hur EU:s olika stödprogram kan användas för kulturprojekt i lokal, regional och nationell utveckling.

Ladda ned strategin direkt (svensk version) och policyhandboken (engelska).

Kommentera
20 september 2011 under Noterat | kommentera

Kreativa städer

red red

Creative City Challange, CCC, är ett internationellt projekt där städer i Nordsjön-området deltar. Bakgrunden till projektet är att det ofta existerar ett glapp mellan politiken som berör kulturnäringarna på EU-, regional- och lokal nivå i städerna. Syftet med projektet är därför att utveckla och förverkliga en “innovativ och kreativ strategi”  som är integrerad på alla de administrativa nivåerna.

Några av de olika delprojekten eller events som CCC arrangerar är “Best Collaboration Award” som belönar välgenomförda samarbeten mellan aktörer inom KKN och andra mer traditionella sektorer och konferenserna “European Creative and Innovation Day” och “European Night of Creativity” där städer har möjlighet att visa upp sina projekt och lära från varandra.

Kommentera
10 juni 2011 under Noterat | kommentera

Internationella utblickar om KKN-strategier

red red

I senaste nyhetsbrevet från Sveriges utsända kulturråd fokuserar all rapportering på de kulturella och kreativa näringarna. Sverige har kulturråd i Belgrad, Berlin, Bryssel, London, Moskva, Paris, Peking och Washington och för samtliga länder görs en genomgång för hur de kulturella och kreativa näringarna är organiserade och en beskrivning av satsningar som görs på området.

För att lyfta fram några av de mer intressanta exemplen. I Frankrike är IFCIC en viktigt aktör, 49% statlig och 51% ägd av 20 större banker, som ger lånegarantier till banker som ger lån till kulturföretag och hjälper bankerna att göra riskbedömningar. I Tyskland där kulturpolitiken enligt lag är de olika förbundens ansvarsområde har det tagits ett politiskt initiativ från centralt håll att satsa på KKN som startade 2007. I Berlin, kulturcentrum i Tyskland, har de regionala satsningarna framför allt riktats mot mediasektorn som i stor utsträckning kopplats till att bygga fysiska platser för sektorn.

I USA finns det inte någon nationell politik för KKN men flera enskilda stater gör satsningar, definitionerna av vad som tillhör sektorn ser dock väldigt olika ut. Satsningar hamnar framför allt om inkubatorer. Även i Kina lyfts KKN fram som en viktig sektor för landets framtida utveckling, både nationellt och regionalt, framför allt spel på internet, nya medier och reklam har en hög tillväxt.

Läs hela nyhetsbrevet för internationell inspiration om de kulturella och kreativa näringarna

Kommentera