Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
2 oktober 2012 under Noterat | 1 kommentar

Samtal med kulturministern

red red

I torsdags samtalde Tobias Nielsén och Emma Stenström med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth under ett välbesökt seminarium på bokmässan i Göteborg.

Utfrågningen började med hur kulturministern ser på kulturpolitikens ställning i förhållande till andra politikområden. Tobias Nielsén menade att han i perioder känt en trötthet på kulturpolitiken och referade till ett inlägg han skrev 2009 med rubriken ”Nu slutar jag med kulturpolitik”.

I inlägget uttrycker han bland annat att han upplever att det är ganska lågt i tak i den kulturpolitiska diskussionen, att kulturpolitiken inte funnits med i frågor där den borde legat i framkant, exempelvis i frågor som rör digitalisering. Och inte minst att kulturpolitiken har svårt att verkligen påverka och blir ofta något för de närmast berörda.

Emma Stenström citerade också Madeleine Sjöstedts, kulturborgarådet i Stockholm, kommentar till inlägget där hon förstod vad han menade och ibland upplever det som att hon ”slåss mot väderkvarnar”.

Lena Adelsohn Liljeroth svarade att hon inte uppfattade det så, utan att hon tycker att kulturpolitiken tar sin plats. Kulturministern menade också att lyfta fram kulturens olika värden för samhället som en viktig kulturpolitisk strategi. För att visa att kultur inte är en kostnad utan en investering.

Ett annat ämne tog sin start i kunskap om entreprenörskap och utbildningar på konstnärliga utbildningar.

”Det har funnits en diskussion om att det är för många konstnärliga studieplatser för att få har kunnat direkt försörja sig inom området vilket jag tycker är en närmast stalinistisk tanke. I början besökte jag många konstnärliga högskolor och  vi har sedan dess försökt få in företagandet som en grund i konstnärskapet på utbildningarna. Det kommer nu också forskning som visar att sådant arbete verkligen ger resultat”, sa Adelsohn Liljeroth.

Emma Stenström gav kulturministern en eloge för det arbetet och sa att massvis har hänt under de senaste fem åren när det gäller entreprenörskapsperspektivet på utbildningarna. Men Emma frågade sedan om det inte nu är dags för den andra sidan, det vill säga för de ekonomiska utbildningarna att ta in ett humanistiskt perspektiv.

”Det är då man blir medveten om sin begränsningar”, svarade kulturministern. Det behövs verkligen mer kunskap om humaniora på de ekonomiska och tekniska utbildningarna.

Hon menade också att en viktig fråga är att konstnärer också engagerar sig politiskt för att kunna påverka dessa frågor inifrån. ”Idag finns det bara en person i riksdagen som är konstnär”, sa Adelsohn Liljeroth.

En annan utbildningsfråga rör estetiska ämnen i grundskolan och gymnasiet där Emma Stenström påpekade att de har en relativt låg status. Hon tog sin son som exempel som precis börjat gymnasiet och inte kommer ha några obligatoriska estetiska ämnen.

Både ja och nej, svarade kulturministern och angrep därför inte riktigt frågan. ”De estetiska ämnena är inte obligatoriska men många väljer dem ändå” fortsatte hon och refererade till Ungdomsstyrelsens rapport från förra året som visade på ett mycket högt kulturutövande bland unga (se vårt samtal med Ungdomsstyrelsens Oscar Svensson med anledning av utredningen).

Sedan gick samtalet över till kulturella och kreativa näringar och den handlingsplan som lanserades i ett samarbete mellan kulturministern och dåvarande näringsminister Maud Olofsson. Tobias Nielsén sa att han upplever att kulturpolitiken på det nationella planet inte är med lika tydligt i de frågorna och att det är något han också hört i samtal ute i regionerna.

”Har du dragit dig tillbaka från det här området? Anser du att behovet är uppfyllt?”, frågade Nielsén.

Kulturministern svarade att frågorna drivs genom företagarperspektivet på högskolorna, ökad kunskap om kulturnäringarna på inkubatorer och hos Almi och genom satsningen på att marknadsföra svenskt mode internationellt.

”Idag är det många fler som tar del av de här frågorna. Förrut fanns det också de som skrek så fort man nämnde ordet entreprenör. Men att så är det inte längre, det är inte längre är en kontroversiell fråga”, sa Adelsohn Liljeroth, och därmed är det lätt att tolka hennes svar på frågan som att behovet är uppfyllt för nu. Satsningen har givit tillräcklig effekt från kulturpolitiskt håll.

Det sista temat som togs upp i samtalet var en ökad maktkoncentration som syns på flera håll inom kultursektorn, bland annat inom bok‑ och filmbranschen. ”Ser du framför dig att det kan bli aktuellt att agera mot detta?”, frågade Nielsén.

”Vi är medvetna om denna obalans och jag följer utvecklingen noga. Samtidigt så har konkurrensverket prövat och godkänt Bonniers förvärv av Pocketshop. Och med det nya filmavtalet blir det också möjligt för filmer att ha premiär online samtidigt som på bio”, sa Adalesohn Liljeroth. Det fanns förstås följdfrågor på om onlinedistribution i praktiken verkligen kommer kunna balansera mot biograffönstrets dominans när det gäller hur produktioner finansieras.

Men kulturministern fick i stället en annan slutfråga. Vilka framtida utmaningar är de största för kulturpolitiken?

”Som vi har varit inne på tidigare är det framför allt att öka konstnärers engagemang i politiken och att få fler bolagsstyrelser att ta in konstnärer”, svarade Adelsohn Liljeroth.

Frågan är om hon kände sig manad att knyta an till det kulturekonomiska temat med tanke på de svaren? Men det ska sägas att kulturminstern kom till seminariet i princip oförberedd på vilka frågor som skulle ställas.

Flera personer som Kulturekonomi följt genom åren tittade också förbi i Volantemontern, här Eva Bergquist, som dagen efter presenterade sin rapport för Framtidskommissionen.

Kommentera
25 september 2012 under Noterat | 2 kommentarer

Inför torsdag med kulturministern

Tobias Tobias

Jag och Emma har börjat vandrat på minnenas boulevard inför samtalet med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på bokmässan i Göteborg på torsdag kl 15.30 (plats F4).

24 okt 2006 tillträdde hon som kulturminister.
31 maj 2007 började vi blogga på Kulturekonomi.se.

Det är många sätt en och samma epok. Så bloggen blir vår utgångspunkt för samtalet.

Vad minns vi? Vilka inlägg håller vi som viktigast, eller bara som bra eller viktiga? Ni får gärna hjälpa till.

Jag återkommer imorgon med lite mer om resultatet från dessa återblickar, men med tanke på framtidstemat på vårt seminarium kommer vi plocka upp sådant som handlar om utmaningar inför framtiden. Eböcker och bibliotek är en sådan fråga, som också är relevant för sammanhanget.

OCH: Ni är också välkomna på mingel med pizza och öl/vin i Volanters monter, B07:07, senare samma dag.

Andra intressanta seminarier under bokmässan är bland annat Framtidskommissionen som på fredag presenterar sin första rapport där de har fokuserat på kulturen i ett brett samhällsperspektiv med sikte på 2020 och 2050.

Två andra seminarier fokuserar på de kulturella och kreativa näringarna i ett nordiskt perspektiv, Det kreativa Norden och Kreativa näringar – Nordens framtid, båda äger rum på fredag. Kulturrådet arrangerar också en rad seminarier under bokmässan. Se även Elibs sammanställning av diskussioner som rör eboken.

Kommentera
22 november 2010 under Noterat | kommentera

Vilka visioner har kulturministern?

red red

Kulturrådet bjöd i veckan in till ett samtal mellan Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och Sydsvenskans kulturchef Rakel Chukri. Adelsohn Liljeroth anser att kulturen behöver ta plats på flera arenor och att de viktigaste kulturfrågorna är regionalisering, utbyggnaden av Skapande skola, Kulturbryggan och de nya myndigheterna Musikverket och Myndigheten för kulturanalys. Hon menade även att den tekniska utvecklingen är en av de största utmaningarna. ”Politiken slår ekonomin men tekniken slår alltid politiken”, sa Adelsohn Liljeroth. Allt väl i linje med den kulturpolitik som regeringen förde under den föregående mandatperioden.

Adelsohn Liljeroth framhöll även att det är viktigt att se över vad det ska satsas på. Behovet av att prata om kulturfrågor, att låta kulturen ta plats och ta vara på det faktum att många unga är kreativa och har många idéer. Som vid ett flertal tidigare tillfällen poängterade Adelsohn Liljeroth också att två tredjedelar av all kultur inte finansieras av skattemedel, utan genom exempelvis våra löner.

På frågor om kultursponsring svarade Adelsohn Liljeroth att det är viktigt att få företag att se att det finns möjligheter med kultur. Kulturministern konstaterade även att kulturen blivit mer knuten till sjukvård och turism under senare år. Men att handel, export och bistånd också kan utvecklas med en tydligare kulturkoppling.

Kulturministern fick även en fråga om det finns ett behov att förändra filmpolitiken. Hon betonade vikten av att många är delaktiga i diskussionen om filmpolitiken, såväl staten som filmbranschen. Hon gav även exempel från Polen och Frankrike där alla visningsfönster på internet är avgiftsbelagda gällande film. Angående digitaliseringen framhöll hon att arbetet har inletts bland annat via Folkets Hus och Parker med ny teknik och att Filminstitutet har börjat dela ut stöd för digitalisering.

Apropå Folkets Hus och Parker och möjligheterna med digitaliseringen så sändes en komisk New York-opera live till 77 digitala biografer förra helgen. Ett annat exempel på en storsatsning är en direktsänd konsert med Barbara Hendricks från Engelbrektskyrkan som kommer sändas till ett sextiotal biografer den 18 december.

En ytterligare fråga som kom upp under samtalet var rättighetsfrågor gällande arkiv och bibliotek. Att koppla ihop det nyskapande och stödjande med kulturarvet anser Adelsohn Liljeroth är viktigt.

Ladda ned hela samtalet här, 230 mb

Kommentera
5 oktober 2010 under Noterat | kommentera

Oförändrat

Tobias Tobias

Lena Adelsohn Liljeroth kvar som kulturminister. Likaså näringsminister Maud Olofsson. Det innebär att de insatser som byggts upp kring kulturella och kreativa näringar och kulturentreprenörskap lär fortsätta.

Likaså regionaliseringen.

Det ska bli intressant att se om det förnyade förtroendet innebär några verkligt nya — kanske radikala? — initiativ. De flesta verkar inte tro det (läs till exempel DN:s Björn Wiman). Här uttalar jag mig själv i morgonens Kulturnytt/P1.

Vid regeringsförklaringen talade statsminister Fredrik Reinfeldt om regeringens mål med kulturpolitiken. Den kulturpolitik som alliansen gick till val på ligger fast. Citat nedan från Kulturnytt:

– Vi vill att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och oberoende kraft med yttrandefriheten som grund. Med utgångspunkt i kulturens frihet och egenvärde ska vi stärka dess betydelse i samhället och verka för att den kommer fler människor till del, oavsett bakgrund och förutsättningar. För att öka möjligheter för barn och unga att ta del av kulturupplevelser så utökas skapande skola till att omfatta hela grundskolan. Vi bär alla ett ansvar för att trygga våra gemensamma minnen, ett särskilt ansvar bär våra kulturarvsbärande institutioner; arkiven, biblioteken och muséerna. Möjligheterna att ta del av ett rikt kulturutbud i hela landet ska värnas.

Kommentera