Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
Hej! Den här veckan har vi följt upp och undersökt hur det går med regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Dessutom går vi konstmässor och musikbranschkonferens.

// Tobias Nielsén.

 1. PREMIUM / Myndigheternas förslag
 2. SAMTAL / Tillväxtverket: ”Handlingsplanen får inte bli en diskussionsklubb”
 3. NOTERAT / Portföljen ska bli en koffert
 4. ANALYS / Perspektiv på mässorna
 5. INBLICK / Vad pratar musikbranschen om?
 6. INBLICK / Regionalt samarbete
 7. INBLICK / Branschbråk om ljum bokrea
 8. SETT & HÖRT / Musikverk, digital Konstnären, 10 miljarder låtar

PREMIUM / MYNDIGHETERNAS FÖRSLAG

De olika deluppdragen inom regeringens “Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar” börjar ta konkreta former i PM till Näringsdepartementet. Tillväxtverket är ansvarigt för att koordinera uppdraget Mellanhänder/nätverk/modeller för samverkan.
Förslag inom området är åtta dialogmöten mellan aktörer på olika geografiska nivåer, en årlig konferens och kunskapsutveckling genom olika pilotprojekt. Ett prioriterat fokus för myndigheterna VINNOVA:s och Tillväxtverkets uppdrag Innovation och Design riktas mot små och medelstora företag inom industri- och tjänstesektorn. Insatserna ska vara såväl producent- som marknadsrelaterade och en åtgärdsportfölj med insatser föreslås. Dessa rör bland annat nya material, metoder och processer, till exempel utveckling av ny design, design som strategi för innovation, förstärkt brukarperspektiv och samarbeten mellan olika aktörer.
För bakgrund — läs mer på Kulturekonomi.se:

SAMTAL /  tillväxtverket: ”Handlingsplanen får inte bli en diskussionsklubb”

I september förra året kom regeringens ”Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar” som är en satsning på 73 miljoner kronor under perioden 2009-2012. Efterhand har ansvariga myndigheter fått mer instruktioner. Alla har inte hunnit att organisera sig ännu, berättar Per-Olof Remmare, tidigare Riksantikvarieämbetet och som är programansvarig på Tillväxtverket som har fått en viktig roll i genomförandet av intentionerna i handlingsplanen. Tillväxtverket ska koordinera fyra av nio deluppdrag i planen och har därtill fått ett delat koordineringsansvar tillsammans med Vinnova för ett femte uppdrag som handlar om Innovation och design.
Vilka är dina förhoppningar med handlingsprogrammet? Vad kommer uppnås?
Vis av erfarenheten vet jag att det finns ett uppdämt behov bland företagare och blivande sådana inom kulturnäringarna att det görs något från nationellt håll för att stötta och utveckla ett ökat entreprenörskap och företagande inom dessa näringar. Kulturnäringarnas tillväxtpotential är oomtvistad och det gäller nu för oss på den nationella nivån att när vi jobbar med genomförandet kunna identifiera ”vita fläckar”, hitta bristerna/luckorna i olika system, testa pilotprojekt och föreslå åtgärder med långsiktigt hållbara lösningar. Det är tur att jag har hunnit sätta mig in i de här branscherna sedan tidigare, för det är mycket att göra i det här arbetet. Men jag är däremot lite rädd för att förväntningarna ute i landet överstiger de resurser som vi faktiskt har. Intresset för vårt arbete är stort och på Tillväxtverket får vi dagligen förfrågningar om det här regeringsuppdraget.
Vart går pengarna? Finns det möjlighet att de går till olika verksamheter ute i landet?
Ja det gör det, men jag tror inte att vi kommer att gå ut med ett öppet ”call”. Med så relativt lite pengar under en lång period är det risk för att vi bara gör många besvikna. Läs fortsättning av intervjun på Kulturekonomi.se.

NOTERAT / Portföljen ska bli en koffert

I förra veckan kom den första av de utredningar som följde på Kulturutredningens förslag till en ny kulturpolitik. Chris Heister har utrett hur regionerna ska få ett utökat ansvar för kulturpolitiken, det som har kallats portföljmodellen. Men portföljen är nu utbytt mot en koffert.
– Det här är ingen portfölj, det är en koffert som kan växa och anpassas, säger Chris Heister.
Modellen går kort ut på att låta landstingen få en klumpsumma av staten att brett fördela på kulturverksamheter inom länet. Redan nästa år ska övergången ske för de fem första regionerna. Först ut är Gotlands, Västra Götalands, Hallands, Skånes och Norrbottens län. Inom fyra år ska det finnas regionala kulturplaner för hela landet.
Stockholm har varit kritiska mot förslaget och velat vara ett undantag. Karin Ekdahl Wästberg (FP), ordförande i Stockholms läns landstings kulturnämnd, säger:
– Att tvinga på hela landet samma kulturmodell kan knappast kallas en modern regional kulturpolitik.
Läs mer:

ANALYS / PERSPEKTIV PÅ MÄSSORNA

Emma Stenström har gått på konstmässorna Market och Supermarket och läser om Sarah Thornton’s bok “Seven Days in the Art World” – för att få lite perspektiv.
”Jag tror att det är det som fascinerar mig allra mest. Konstmässan är ju det yttersta uttrycket för konstens kommodifiering, men ändå använder man aldrig en ekonomisk retorik. Särskilt inte i konstsamlarkretsar.
(—)
Thornton, som talar om hur mässor verkligen inte är en plats för konstnärer. Inte minst är ju spelet mellan konstnärer och gallerister rätt knepigt. Det är till exempel alltid galleristerna som ska “upptäcka” konstnärerna, och “cold calls” är ett no, no, om man vill bygga cred. Konstvärlden är verkligen extrem när det kommer till sociala regler och spel – och väldigt mycket handlar om det här avståndstagandet från det kommersiella, även i superkommersiella sammanhang.” Läs mer på Kulturekonomi.se.

INBLICK / Vad pratar musikbranschen om?

Den 24-25 februari gick Digital Music Forum East av stapeln i New York ­­‒ en konferens där många av världens ledande personer inom musikbranschen deltog. Bland panelerna kunde man se ett stort utbud av både nya och gamla ämnen. Det talades fortfarande mycket om upphovsrätten och hur man ska gå vidare med de rättsliga problem som piratkopieringen innebär, men det diskuterades också hoppfullt om sociala medier och de senaste årens största spelmode, musikspel, som nya potentiella inkomstbringare.
Mobila program var ett hett ämne – båda i sammanhanget sociala nätverk där artisten kan komma i direktkontakt med sina fans (t.ex. exklusiva videos, chatta, twitter osv.) och applikationer för distribution av musik och video. Vad är nästa steg i utvecklingen, och vad kan man förvänta sig i takt med att fler och fler mobila plattformar får s.k. ”app-stores”, stora virtuella affärer, där man kan ladda ned tusentals program?
Ett annat tema som har varit återkommande de senaste åren är konsertbranschen. Hur kan den nya tekniken förstärka konsertupplevelsen och marknadsföra och producera nya inkomstkällor kring livearrangemang?
Musikvideon håller på att få ett uppsving igen och räknas återigen bli en av de viktigaste marknadsföringsmetoderna de senaste 25 åren. Produktionskostnaderna går ner och dynamiska, sociala, online- och mobila nätverk har tagit över från kabel-tv som plattform. Vilka nya möjligheter innebär marknaden för onlinevideo för musikindustrins framtid?
Läs mer om vilka ämnen som det talades om på Kulturekonomi.se.

INBLICK / Regionalt samarbete

KKN är ett projekt för att stärka de kulturella och kreativa näringarna i Dalarna, Gävleborg och Värmland. I projektet samarbetar regionförbunden för respektive region och landstingen i Dalarnas och Gävleborgs län. EU:s regionala fond är även medfinansiär. Projektet har varit igång i ett drygt halvår och pågår fram till den sista juli 2011.
Arbetet sker efter tre parallella fokusområden, omvärldsanalys, metodutveckling och processtöd. Aktiviteter som projektet driver är bland annat att:
 • samla in och analysera statistik om hur många som arbetar inom sektorn i de berörda kommunerna.
 • starta inkubatorsverksamheter.
 • konferenser om hur de kreativa näringarna kan bidra till tillväxt.
 • utbildningssatsningar på kulturproducenter.
 • med mer.
Intressant inom området omvärldsanalys är att de arbetar med en interaktiv metod de kallar för ”Creative Snowball”. Metoden går ut på att en expertgrupp träffar projektledningen för att diskutera verksamheten. Tanken är att diskussionsprocessen ska leda fram till att fler synvinklar belyses än vad enbart konferenser och litteraturstudier kan ge. Deltagare i expertgruppen är:Tomas Bokstad, Daniel Hallencreutz, Anne Kolmodin, Tobias Nielsén, Yvonne Rock och Evelina Wahlqvist.
Vecka 8 och 9 bloggar David Lindeby, Henric Strömberg och Malin Abrahamsson på Konstfrämjandets blogg. Alla tre arbetar inom KKN.

INBLICK / Branschbråk om ljum bokrea

ICA skapade debatt när de planerade att låta 50.000 av deras kunder tjuvstarta rean kvällen innan officiellt startdatum. Efter massiv kritik från branschen justerades beslutet till att kunderna fick handla tidigare men inte ta med sig böckerna förrän nästa dag. Redan tidigare år har internetbokhandlarna fått kritik för förhandsbeställningar.
I år var det en ljummen start på rean för framför allt de stora, Akademibokhandeln och Bokia. Nattköandet har nästan helt uteblivit och många boklådor har inte haft nattöppet alls. För nätbokhandlarna har däremot försäljningen gått framåt. Adlibris förbeställningar ökade med 25% mot förra året och även Bokus har ökat.
Läs mer om rean hos Svensk Bokhandel.

SETT & HÖRT / Musikverk, digital Konstnären, 10 miljarder låtar

Vad behöver bokbranschen?
Den 28 mars äger ett heldagsseminarium om bokbranschen rum. Fenomen som självpublicering, piratkopiering, läsplattor, eböcker, hybridformat och sociala medier påverkar hur vi köper, läser och diskuterar böcker. Vad är särskilt relevant att diskutera för bokbranschen just nu? Några särskilda talare som bör lyftas fram? Kom gärna med förslag till tobias[at]kulturekonomi.se. Läs mer på ForumBoken.se.

Kulturdirekt – förening för fria kulturgrupper
Kulturdirekt är en ekonomisk förening där fria kulturgrupper i Stockholm gått samman. Föreningen med namnet Kulturdirekt har bland annat startat en sajt med marknadsföring av arrangemang och biljettförsäljning. Allt från större institutioner som Dansens hus till små verksamheter har möjlighet att ansluta sig till föreningen. Stockholm stad och landstinget stödjer projektet. Kulturcentralen i Malmö har varit en förebild för modellen.
Ny myndighet för musik
Statens musikverk är namnet på den myndighet som enligt en utredning föreslås ersätta Rikskonserter. Eric Sjöström som lett utredningen presenterade i förra veckan sina förslag till inriktning för verksamheten i den  nya myndigheten.  Förslagen innebär ett fokus på att främja nationella och internationella samarbeten. Både mellan fria musikaktörer och institutioner. Även dokumentation- och arkiveringsuppdrag ska vara av stor vikt för verksamheten. Myndigheten skall dock i fortsättningen inte arrangera konserter.
The Creators Conference
Den 10 mars hålls en internationell endagskonferens i Stockholm om framtidens musikindustri. Konferensen består av tre teman och paneldiskussioner. De tre teman utgörs av framtida tekniska val och vägar, nyckelroller inom musikindustrin och konsumenters behov. I samband med konferensen lanseras ett nytt nätverk för kulturskapare där pressmeddelandet säger att ”satsningen är stor och troligen världsunik i sitt slag”. Talespersoner för nätverket är ordförandena för respektive KRO, SKAP och Teaterförbundet.
10.000.000.000 sålda låtar
Efter en vecka hade Itunes Store sålt en miljon låtar. Nu, efter sju år, har man sålt 10 miljarder och kallar sig världens största musikaffär.
”Bläddra i gamla nummer av Konstnären”
Tidningen Konstnären är en guldgruva om man är intresserad av svenska konstvärlden. Nu kommer den i ny, fin form. Men en kanske ännu bättre nyhet är att man kan läsa alla gamla nummer på nätet.