Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
20 augusti 2012 under Samtal | kommentera

Samtal/Robert Karlsson: Frilansare får inte glömmas bort i kompetensutvecklingen

red red

320 olika utbildningsaktiviteter för 4.000 deltagare i kultursektorn. Det är resultatet hittills för projektet KulturKraft Syd, en plattform för kompetensutveckling inom kultursektorn i Skåne och Blekinge. Projektet är inne på sitt tredje år och vänder sig till såväl kulturutövare som personer med tekniska eller administrativa yrken.

Robert Karlsson är verksamhetsledare för projektet.

Vilka är de största utmaningarna för kompetensutveckling av verksamma inom kulturlivet idag?
Att hitta metoder och modeller för kompetensutveckling som är anpassade till branschens speciella förutsättningar. Detta gäller inte minst hur arbetsmarknaden inom branschen ser ut med en stor andel frilansare och personer som arbetar på korta kontrakt och uppdrag. Frågan om vem som tar hand om den nödvändiga kontinuerliga kompetensutvecklingen blir hängande i luften. Individen har oftast vare sig råd eller tid. Och de institutioner, organisationer och företag som fungerar som uppdrags- och arbetsgivare är oftast så slimmade och specialiserade att det inte heller hos dem finns det nödvändiga utrymmet.

Jag tror emellertid att vi har hittat någon form av nyckel genom att vi kan agera som en neutral och oberoende part där vi genom vårt arbetssätt ser alla aktörer och tänkta deltagare som lika viktiga. Genom att lyfta frågorna och det konkreta arbetet upp på en branschövergripande nivå kan vi föra samman såväl de individuella behoven som de deltagande organisationernas behov utan att det behöver innebära någon kompromiss.

Vad är KulturKraft Syd?
KulturKraft Syd är ett kompetensutvecklingsprojekt inom kulturbranschen i södra Sverige som vänder sig till såväl individer som organisationer. Bakom projektet står en samlad bransch i regionen med såväl de offentliga kulturinstitutionerna och de större branschorganisationerna som olika fria aktörer, företag och individer. Initialt handlar det om ett tidsbegränsat projekt finansierat av Europeiska Socialfonden. Projektet startade den 1 mars 2010 och nu har vi fått förlängd finansiering till och med 31 mars 2014.

Huvudman för KulturKraft Syd är Trygghetsrådet TRS vilket innebär att arbetsmarknadens parter (Svensk Scenkonst, Teaterförbundet, Symf) står bakom projektet. TRS är även huvudman för vårt syskonprojekt KulturKraft Stockholm som är inne i sin uppstartsprocess och tidigare har det även funnits ett KulturKraft Väst som tyvärr inte fick förlängd finansiering från ESF i våras.

Vad innebär det konkret – vad gör ni egentligen?
Inom projektet erbjuds olika former av kompetensutvecklande aktiviteter. Det kan handla om workshops, seminarier, kurser, experimentverkstäder, föreläsningar, möten, erfarenhetsutbyten, nätverk, mentorsprogram. I regel handlar det om relativt korta insatser där de flesta aktiviteter omfattar 2-3 dagar.

Vi har en mycket bred definition av vad som kan vara kompetensutvecklande och tror att mycket av utvecklingen sker i själva mötet. Eftersom KulturKraft Syd är ett branschövergripande projekt som riktar sig till alla olika yrken inom scenkonst, musik, film/tv och angränsande konstformer har projektet utvecklats till en unik mötesplats för hela branschen. Det handlar om möten mellan och inom olika yrkesgrupper, mellan regionens institutioner och det fria kulturlivet, inom och mellan olika konstformer.

Vilken respons från deltagarna har ni fått så här långt?
Projektet har mottagits mycket positivt av såväl de deltagande organisationerna som av de individer som deltar i de enskilda aktiviteterna. En avgörande faktor bakom den positiva responsen är att alla våra aktiviteter utformas i nära samarbete med deltagarna där grundtanken är att de skall möta upp mot konkreta och aktuella behov som finns på såväl organisations- som individnivå. Vi har ett dynamiskt förhållningssätt och skräddarsyr alla aktiviteter med ambitionen att de skall ligga på rätt nivå, ha rätt omfattning, ligga på rätt dag och tid samt ha rätt relevans och innehåll. Allt för att garantera högsta möjliga deltagande och ett optimalt utfall.

Vad har ni för långsiktig målsättning?
Det övergripande målet med KulturKraft-projekten är att möta de behov av kontinuerlig kompetensutveckling som finns hos både individer och organisationer i kulturbranschen. Hur detta kan göras på lite längre sikt är en strukturell fråga och de problem som finns är naturligtvis inget man löser genom ett tillfälligt projekt. Därför har vi just nu ett mycket starkt fokus på att undersöka förutsättningarna för att skapa någon form av varaktig plattform för kompetensutveckling inom vår bransch som kan leva vidare även efter det att finansieringen från Europeiska Socialfonden upphör 2014.

Hur arbetar ni för att nå dit?
Det går ju inte att komma ifrån att den avgörande punkten är finansieringen. Det är inte realistiskt att vi kan hitta en enda finansieringskälla som kan täcka upp för de sammanlagt 30 miljoner kronor vi haft från Europeiska Socialfonden utan det är viktigt att arbeta på flera olika plan. Projektet befinner sig mellan och inom flera olika politikområden som kulturutveckling, arbetsmarknad, näringsliv, utbildning, regional utveckling etcetera vilket innebär att det skulle kunna finnas möjligheter till någon form av offentlig finansiering från lokal, regional och/eller nationell nivå. Sedan måste naturligtvis branschen själv ta sitt ansvar, till exempel via arbetsmarknadens parter eller de deltagande institutionerna, organisationerna och företagen. Vi tittar även på vilka möjligheter vi har till egenfinansiering genom att sälja olika former av tjänster eller uppdrag.

Samtidigt tror jag att det viktigaste steget redan är taget mot framtiden genom det förtroendekapital vi skaffat under de år som projektet funnits. Vi har hittat metoder och arbetssätt som inneburit att frågan om kompetensutveckling blivit konkret och till direkt nytta för deltagarna vilket innebär att det finns ett starkt tryck underifrån för att projektet skall kunna fortsätta i någon form.

Vilka kommande aktiviteter kan du tipsa om?
Jag har svårt att lyfta fram någon specifik aktivitet eftersom vi arbetar över ett så stort och brett fält med många mycket specialiserade aktiviteter. Under hösten har vi till exempel aktiviteter som heter ”Våga chefa”, ”Operakunskap”, ”DansFunk – nya perspektiv”, ”Affärsplan för kulturentreprenörer”, ”Seminariedag om publikutveckling” och ”Personlig ledarskapsutveckling för regissörer”.

Sedan vill jag även lyfta fram vårt syskonprojekt KulturKraft Stockholm. Där håller vi nu på att avsluta vår mobiliseringsfas och kommer att ha klart en mer detaljerad aktivitetsplan inom kort.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas