Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
24 september 2010 under Samtal | kommentera

SAMTAL/Calle Nathanson: "kultur är en oundviklig faktor för att nå framgång"

Tobias Tobias

Calle Nathanson är handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där han arbetar med kulturfrågor. Just nu är han ansvarig för att bistå regionerna med hjälp att utforma kulturplaner enligt den nya samverkansmodellen. I dagsläget ser han inte att valutgången innebär några förändringar för arbetet med modellen.

Hur långt har arbetet med samverkansmodellen kommit?
– Arbetet för de fem försökslänen – Region Skåne, Region Halland, Region Gotland, Västra Götalandsregionen och Norrbottens läns landsting – är sedan i våras i full gång och de regionala kulturplanerna ska vara inne hos Kulturrådet senast 3 november. Region Skåne har till exempel skrivit ett förslag som nu är ute på remiss.

Vad har varit svårare än förväntat?
– Eftersom arbetet sker med hög hastighet, Kulturrådets riktlinjer för kulturplanerna presenterades 22 juni, samtidigt som det saknas formella beslut om samverkansmodellen i riksdagen krävs ett stort mått av ödmjukhet från samtliga parter. Modellen bygger både på dialog mellan stat och region och på dialog mellan regioner, kommuner, kulturliv och civilsamhälle och det tar tid att skapa ett förtroendefullt samtal. Samtidigt som de offentliga aktörerna bygger upp nya system för arbetet håller både konstnärernas och civilsamhällets representanter på att formulera deras möjligheter att medverka i den regionala processen.

Kommer modellen innebära några förändringar i praktiken?
– Kulturplanarbetet innebär i bästa falla att ett nytt partnerskap mellan dessa fyra aktörer bildas och det är i sådant fall ett helt nytt sätt att närma sig varandra inom kulturområdet. Samma process och samverkan inom det regionala utvecklingsarbetet finns redan i framtagandet med de regionala utvecklingsprogrammen men är alltså ny på detta område. Och den är ny för samtliga även om den på sikt kanske kräver mer av kulturlivet och civilsamhället vad gäller regional organisation. Om man sen tar frågan vidare och undrar vilket resultat för konst, kultur och kulturmiljö detta kommer att få så återstår det att se, sammantaget menar jag dock att förutsättningarna för att stärka kulturområdet i sin helhet ökar.

Hur ser du på fortsättningen för samverkansmodellen?
-Vi vet genom olika nätverk och kontakter med våra medlemmar att i stort sett samtliga landsting/regioner har stort intresse av att komma med i modellen så snart som möjligt. Vi uppskattar att 10-12 län vill ingå från 2012 vilket innebär att de redan startat arbetet med kulturplanerna.

Några representanter för Timbro skrev häromveckan på DN Debatt om att landstingen borde sluta satsa på kultur. Har inte landstingen en roll i kulturpolitiken?
– Det är inte första gången som Timbro hävdar att landstingen och kommunerna inte ska satsa på kultur, fritid och regional utveckling och att det ligger utanför det så kallade uppdraget om välfärdens kärna. De har många gånger gjort en slarvig research och kommit med felaktiga siffror för hur stora kostnaderna egentligen är. För landstingens räkning handlar kulturkostnaderna om cirka 1,2 procent av de totala kostnaderna och för kommunernas räkning cirka 2,5 procent. Men konst, kultur och kulturmiljö som fundament för ett demokratiskt samhälle är större än dessa procentsiffror. Vi menar att kultur är en oundviklig faktor för att nå framgång med ett hållbart samhälle och att det offentliga har en avgörande roll att spela för att möjlig- och tillgängliggöra kultur.

SKL fokuserar under sin Kulturkonferens i år just på regionala aspekter. Vilken är den viktigaste frågan att diskutera just nu?
– Just nu handlar det i stor utsträckning om att hitta metoder för att skapa en gemensam regional kulturstrategi. En annan viktig fråga gäller dialogen mellan stat och region om behovet av att se det nya statliga anslaget för regional kulturverksamhet ur ett helhetsperspektiv i syfte att understödja en regional mångfald.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas