Debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström sedan 2007

Vill du prenumerera på analysbrevet?
12 februari 2009 under Inblick, Noterat | kommentera

LIVEBLOGG JUST NU: Kulturutredningen släpps

Tobias Tobias

Kulturutredningen har släppts. Här kan du se de nya målen.

***

Fem på scen. Två kvinnor, tre män. En slips. Kommittén står kvar på scen och journalisterna kliver upp.

Stillsam frågestund… Inga höjda röster. Knappast någon kritisk. Stormen väntar väl utanför i så fall. Kommer det bli någon?

Jonas Andersson står med rosa bläckpenna i handen. Den enda färgen förutom ordföranden Eva Swartz Grimaldi i rött i mitten av scenen.

Tidsplan. Ska snabba på… Statskontoret går in och stämmer av beräkningar samtidigt som remisstiden pågår (de tre första månaderna).

Apropå färre myndigheter. Kulturområdet har haft svårt att bli hört. Varit för många röster. Eva: Brukar dra paralleller till Riksidrottsförbund: samlad till en röst, även om bråkar sinsemellan… Om då går upp till Anders Borg, då lättare få pengar.

(Vore intressant att höra mer om inspirationskällor. Kanske något annat land?)

Fråga: Hur lämna förslag som berör annat än kulturdep? Apropå Kungliga biblioteket som ansvarigt för arkiv och bibliotek. Jonas A: Det gäller även studieförbunden. ”Inte vår sak hur regeringen väljer att göra med departementen. Vi pekar på kulturella behoven.”

”Skolbiblioteken är viktiga.”

Hur många fler utredningar ska följa på denna nu? Eva. ”Oseriöst att inte se över mer. Beräkningarna, institutionerna…”

Fråga: Sponsring – konkreta förslag? Eva: Ganska lång beskrivning av hur sker i andra länder. Men begränsade av att inte komma förslag vad gäller skattelagstiftningen. ”Men vi har varit lite olydiga.” (Vilket fick Mats Sjöstrand, som är chef för Skatteverket, att komma med en reservation.)

Jag frågar: Vad menar ni med att företagandet behöver stärkas i kultursektorn? Eva: Ömsesidig förståelse mellan departementen krävs. Inom utbildningarna läggs mer emfas på eget företagande; möjlighet för få kunskapen där. Viktigt att komma ihåg att många kulturutövare redan är egna företagare.

Frågestunden påbörjas…

***

Kvalitet saknas? Svårt ord. Viktigare med fritt.

Diskuterar målen

***

Eva igen: Gjort konsekvensanalys. Tror att detta ryms inom befintliga budgetramar. Om blir över: förstärka myndigheten för konstarterna.

Rasoul: MUSEER, NATIONALSCENER OCH ANDRA INSTITUTIONER

 • Mindre detaljstyrning
 • Fleråriga verksamhetskontrakt
 • Översyn av grunduppdragen

SAMTIDEN I DIALOG MED HISTORIEN

”Vi tolkar kulturarvet i samtiden.”

”Spännande att jag står och pratar om detta, jag med annan bakgrund.”

”Kulturarvet betyder olika för olika saker. Kulturarvet måste vara inkluderande – engagerar flera människor och får mer samhällsrelevans.”

Samlad myndighet för området – kulturarv, konst, arkitektur, form och design.

Jonas: BEVARA OCH TILLGÄNGLIGGÖRA I EN DIGITAL TID

 • Behovet av entydig, nationell bibliotekspolitik mest vanliga åsikten.
 • Gränsen arkiv och bibliotek suddas ut.
 • KB får nationellt ansvar.

Eva: KONSTSKAPARES VILLKOR

”Fullständigt oacceptabla villkor.”

”Vad gör man då? Man kan fortsätta… eller på något sätt. Vi föreslår en annan idé: bransch-, projekt- och konstnärsstöd samlade.”

 • Samlad myndighet för konstarterna.
 • Friare stödformer och mindre detaljstyrning.
 • Fokus på gemensamma frågor som upphovsrätt, pensioner och skatter.

Mats Sjöstrand tar vid: NY ROLL FÖR STATENS KULTURRÅD

Vanlig synpunkt när vi frågat: ”Staten uppträder idag som sju olika myndigheter.”

Nya kulturrådet ska företräda och samordna de statliga insatserna i samspelet med den regionala nivån.

Statistiken ska bli bättre!

Kulturrådet (och detta är nytt) ska inte ha ansvar för stöd. Inte både ansvar för det operativa och samtidigt ge stöd.

Jonas Andersson tar vid: SAMSPEL STAT, KOMMUN OCH LANDSTING

Innebär inte att staten backar ur.

”Portföljmodell”

Kommer leda till ökat engagemang och ökad kunskapsuppbyggnad. Större rejält inflytande från lokala och regionala nivån. Speglar asymmetrin som finns i Sverige – betydande skillnader.

Birgitta Englin tar vid: ETT BREDDAT POLITIKOMRÅDE

Medborgarperspektiv. Ökat sampel med folkbildning och ideella verksamheter.

Nya ord i sammanhanget… ”både online och offline.”

Konstaterar att mycket idag sker på arenor som inte omfattas av kulturpolitiken.

”Många ungdomar ställer idag krav på kulturarv.”

TN: Något annat hade varit märkligt. Det här har jag ju predikat länge.

***

Samband… miljö, hälsa…

Hmm… vad sades här egentligen? Obligatoriska uppräkningar?

Kulturföretagande: ”Inom EU m.m. kulturella och kreativa näringar lyfts fram. Vi tar också upp detta.

”Ökad företagsamhet inom kultursektorn…” (sa de ökat behov av?)

Räcker dock inte bara att räkna antal företag – avgörande är tillväxt för de företag som finns. TN: Här är de ute och cyklar helt med en sådan svepande kommentar. Kultursektorn är ju full av livsstilsföretag och ofrivilliga företagare.

Forskning och högre utbildning… behov av

Skolan är viktig… Och skolan har ett ansvar för bildning, tillgång till kulturarv och estetisk verksamhet.

Oooh, vilken högtidlig stämnings om råder.

Påtalar problem med sektorsuppdelningen – och kulturen betyder mycket även för andra områden.

Apropå civilsamhället… nya ord som kastas in i sammanhanget: ”Facebook och Folkets hus och parker”

Apropå regionalas roll: ”målen bör vara vägledande för offentlig kulturpolitik även utanför det statliga området.”

Om målen. Nya mål! Eva: Det stämmer inte att arbetet med dem påbörjades sent, som viss kritik låtit påskina.

***

Presentationen börjar. Övergripande ambition – lyfta fram kulturområdet. Betonar direktiven, att de varit avgränsade.

***

Utredningens böcker…

Den svarta: basen i vårt förslag.

Den vita: sammanfattningen; samlade programmen.

Den lila: förslagen för ny myndighetsstruktur och kulturinstitutionerna.

***

Angående kulturpolitikens status. Eva: Ingen politiker i Almedalen förutom kulturministern förde fram kulturen. ”Vi anser att det finns en enorm potential för kulturområdet. (—) Vi hoppas att förra året var det sista som kulturen inte nämndes i regeringsförklaringen.”

Eva: Rundresan var viktig och avgörande för förslagen. ”Vi ville inte filosofera utifrån vad vi såg i huvudstaden.”

Eva betonar att utredningen hade avgränsade direktiv. ”Avgörande för att jag och de andra i kommittén tog det här uppdraget.”

Jag kikar igenom målen. Inte oväntat: det om att motverka de negativa verkningarna av kommersialismen är borttaget. Demokrati och yttrandefrihet ställs upp som övergripande mål. Kulturpolitiken ska ”bidra till samhällets utveckling genom att främja öppna gemenskaper och arenor som är tillgängliga för var och en”.

”Det här är den mest välbesökta presskonferensen under den här regeringens historia”, säger kulturminstern.

”Äntligen, får man säga!” Så inleder ordföranden Eva Swartz Grimaldi och över lämnar utredningen till kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth.

***

Läser pressmeddelandet på två A4-sidor. Vad förs fram?

 • Övergripande målsättning: att kulturens, konstens och kulturarvets roll i samhället ska lyftas fram och ge området höjd status
 • En huvudpunkt är regionaliseringen – den så kallade portföljmodellen. Idén är att ”få ett större engagemang för kulturen i hela landet och att föra frågor om kultur närmare medborgarna”. Dialog med organisationen Sveriges kommuner och landsting framhålls. Samverkan mellan kulturpolitiken och ideellt kulturengagemang betonas för att få ”ett tydligare medborgarperspektiv”.
 • Minskad detaljstyrning.
 • Minskat antal myndigheter.
 • ”Vi har velat skapa ett demokratiskt, enkelt och obyråkratiskt system och samspel som gynnar såväl medborgarna som kulturskaparna”, säger ordföranden Eva Swartz Grimaldi.

Tre böcker är utredningen samlad i, en svart (grundanalys), en vit (förnyelseprogram) och en lila (kulturpolitikens arktitektur). Totalt nästan 900 sidor.

Om 20 år hade det varit omöjligt att hålla så mycket hemligt. Då hade det cirkulerat en (motsvarighet till) pdf med utredningen på nätet (tänk: Pirate Bay). Allt ska ju spridas och diskuteras öppet, enligt logiken i gratis- och open source-samhället.

Förväntningar förväntningar förväntningar. Det känns som en stor dag – men är det det? Hur som helst ska det bli skönt att detta stillestånd, denna väntan på Utredningen har nått sitt slut. Låt diskussionerna ta vid nu, låt rösterna höjas.

På plats. Bella Venezia, Rosenbad, där presskonferensen äger rum. ”Lite nervöst är det”, säger Tobias Harding som varit inblandad i arbetet med kulturutredningen, när jag frågor honom om läget.

Lämna en kommentar

Viss HTML kan användas